Privacyverklaring

Superesse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de dienst van het forum die voor Overlevenmet.nl wordt aangeboden. 

Samen Sterk zonder Stigma heeft deze website mogelijk gemaakt door subsidie te verstrekken vanuit de financiering van de Social Run:

https://www.socialrun.nl/socialrun-2019/

Samen Sterk zonder Stigma is gevestigd  aan
Stationsplein 125
3818 LE te Amersfoort
Telefoonnummer 033 – 3032100
Website info@samensterkzonderstigma.nl

Zowel Samen Sterk zonder Stigma als Social run hechten veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers en klanten. Superesse verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig, secuur en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

Contactgegevens

Superesse is de Functionaris Gegevensbescherming . Zij is te bereiken via hetgesprek@superesse.net

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Overlevenmet.nl  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Naam
-E-mailadres
-Website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hetgesprek@superesse.netdan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
Overlevenmet.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van dit platform

Overlevenmet.nl verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van de website, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geeft je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Overlevenmet.nl zal je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Het doel van Overlevenmet.nl is informatie uitwisselen en te inspireren over thema’s als leven met psychisch kwetsbaarheid en stigmatisering en om bij te dragen aan de-stigmatisering over psychisch kwetsbaarheid en herstelproces te bevorderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Overlevenmet.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Samen Sterk Zonder Stigma) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Overlevenmet.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Overlevenmet.nl verstrekt niet aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering voor het platform aan Samen Sterk Zonder Stigma of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Overlevenmet.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien van toepassing bij het gebruik van het forum.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Overlevenmet.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar overlevenmet.nl

Overlevenmet.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Overlevenmet.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hetgesprek@superesse.net